Salmon Don

Sushi rice, salmon avocado on top

$ 16